Blog

Wat doet Jeugdzorg?

Jeugdzorg is er om te bewerkstelligen dat jeugdigen veilig kunnen opgroeien. Jeugdorganisaties helpen kinderen, jongeren en hun ouders hierbij. Kinderen en jongeren kunnen vrijwillig hulp krijgen of de kinderrechter kan daartoe besluiten. Om te voorkomen dat er verplichte hulp nodig is vanuit jeugdzorg, wordt er veel waarde gehecht aan preventie. Het stelsel van de Nederlandse jeugdzorg wordt geregeld in de Jeugdwet. In die wet staat dat gemeenten bestuurlijk en financieel verantwoordelijk zijn voor alle vormen van jeugdzorg en jeugdhulp. Er zijn verscheidene vormen van jeugdzorg: 

  • Jeugd en opvoedhulp
  • Jeugdbescherming
  • Jeugdreclassering
  • Jeugd-ggz (geestelijke gezondheidszorg voor de jeugd)
  • Jeugd-lvb (zorg voor jeugd met een licht verstandelijke handicap) 

Jeugd & opvoedhulp 

Bij jeugd en opvoedhulp wordt er specifiek gekeken naar wat het kind of de jongere nodig heeft. Er kan hulp aangeboden worden op school, in de sportclub of bij de kinderopvang. Ook kan er hulp aangeboden worden thuis, in een behandelgroep of in een gesloten instelling. Scholen, de politie, of maatschappelijk werkers kunnen betrokken worden bij de hulp die wordt verleend aan het kind/de jongere of aan het gezin. 

Jeugdbescherming

Kinderen hebben het recht om veilig op te groeien zodat ze later volwaardig kunnen participeren in de maatschappij. Toch zijn er kinderen die niet veilig opgroeien, er kan in die gevallen jeugdbescherming nodig zijn. Onder jeugdbescherming wordt verstaan het uitvoeren van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. Het doel van kinderbeschermingsmaatregelen is het opheffen van de situatie die een bedreiging vormt voor de veilige ontwikkeling van het kind/de jongere. Alleen de kinderrechter is geoorloofd om zo’n maatregel te nemen. Dit kan de rechter doen nadat de Raad voor de Kinderbescherming onderzoek heeft gedaan. De kinderrechter kan bijvoorbeeld beslissen om kinderen of jongeren onder toezicht of voogdij te plaatsen. Als de situatie kritiek is dan kan het kind of de jongere direct uit huis geplaatst worden. 

Jeugdreclassering

Een andere verplichte vorm van jeugdbescherming is de jeugdreclassering. De kinderrechter kan beslissen dat het vereist is dat het kind/de jongere begeleiding krijgt bij de terugkeer in de maatschappij. Het doel van de jeugdreclassering is om samen met de ouder(s) of het netwerk het gedrag van de jongere te veranderen en recidive te voorkomen. Jeugdreclassering kan worden opgelegd aan jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Daarentegen kan het doorlopen tot het 23ste levensjaar mocht daar aanleiding toe zijn. 

Jeugd-ggz

Er zijn verscheidene vormen van jeugd-ggz. Zo is er de basis jeugd-ggz, die biedt hulp aan kinderen en jongeren met milde of enkelvoudige psychische klachten. Er is ook de specialistische, veelvoorkomende jeugd-ggz. Hierbij gaat het om hulp aan kinderen, jongeren en gezinnen waarbij er sprake is van meervoudige en/of complexere problematiek. Er wordt bij deze gezinnen gewerkt met een multidisciplinair team om op meerdere terreinen te kunnen helpen. Daarnaast is er de hoogspecialistische jeugd-ggz, die biedt hulp aan kinderen en jongeren met zeer complexe, ernstige of zeldzame psychische aandoeningen.

Jeugd-lvb 

Voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking is er een grotere kans op het ontwikkelen van psychische problemen. Dit is omdat ze vaker last hebben van verschillende risicofactoren zoals genetische kwetsbaarheid, verminderd zelfvertrouwen en verminderde emotieregulatie. Er kan ook een gebrek zijn aan steun, sprake zijn van armoede of andere maatschappelijke risicofactoren waardoor er een grotere kans is op psychische problemen. 

Professionals signaleren en diagnosticeren deze problematiek zodat de kinderen en jongeren geholpen kunnen worden.

Voor meer informatie zie https://www.jeugdzorgnederland.nl/

No Comments Yet


Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *