Blogs

Blog april over kinderbeschermingsmaatregelen

Als er zorgen zijn over het veilig opgroeien van jou als kind, dan wordt er geprobeerd om samen met je ouders te werken aan verschillende oplossingen voor de problemen die zich voordoen. Soms lukt het helaas niet altijd om met een deskundige de problemen binnen het gezin op te lossen. Als de vrijwillige hulp niet voldoende is om jouw veiligheid te garanderen en de rechter vindt dat jouw ontwikkeling in gevaar is, kan hij een kinderbeschermingsmaatregel opleggen. Je ouders moeten daar dan verplicht aan meewerken. Maar wat is een kinderbeschermingsmaatregel nou eigenlijk? welke soorten kinderbeschermingsmaatregelen zijn er en wat houden de verschillende kinderbeschermingsmaatregelen in?

Als eerste heb je de voorlopige ondertoezichtstelling. Op het moment dat dit wordt opgelegd vindt de rechter dat de situatie van jou als kind heel ernstig of bedreigend is. Je krijgt daarom meteen een gezinsvoogd. Deze gezinsvoogd geeft advies over de opvoeding aan je ouders en maakt daar afspraken over. Je ouders blijven ondertussen verantwoordelijk voor jou, maar zijn wel verplicht om te luisteren naar de gezinsvoogd. Je mag dus gewoon thuis blijven wonen. De voorlopige ondertoezichtstelling duurt maximaal 3 maanden. In die 3 maanden wordt jouw thuissituatie onderzocht en besloten door de rechter of de voorlopige ondertoezichtstelling wordt gestopt of moeten worden verlengd naar 1 jaar. Als het binnen het gezin weer goed gaat geeft de gezinsvoogd dit door aan de raad voor de kinderbescherming. De raad voor de kinderbescherming kijkt dan een laatste keer of alle problemen zijn opgelost en indien dit zo is wordt de voorlopige ondertoezichtstelling beëindigd. Als het nog niet zo goed gaat binnen het gezin en de problemen nog niet zijn opgelost, wordt de ondertoezichtstelling verlengd met maximaal 1 jaar, we spreken dan niet meer van een voorlopige ondertoezichtstelling maar van ondertoezichtstelling.

Soms zijn de zorgen om jou als kind zo erg, dat het beter is dat je even niet meer thuis woont. Je komt dan voor een bepaalde periode bij een andere gezin (pleeggezin) of in een tehuis. Dit wordt uithuisplaatsing genoemd. Vaak mag je wel nog contact hebben met je ouders, tenzij de gezinsvoogd denkt dat het beter voor jou is om dat niet te doen. De uithuisplaatsing duurt maximaal 1 jaar. Het doel is natuurlijk dat jij zo snel mogelijk weer terug naar huis kan, als de situatie weer helemaal veilig is. Mocht de rechter hier na 1 jaar niet van overtuigd zijn, kan hij de uithuisplaatsing verlengen.

Als er al een ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing zijn opgelegd en het voor jou nog steeds niet mogelijk is om veilig bij je ouders op te groeien, kan de rechter een gezagsbeëindigende maatregel opleggen. Het ouderlijk gezag wordt dan beëindigd, waardoor je ouders niet meer verantwoordelijk zijn voor jou als kind. Je krijgt een voogd en je wordt opgevoed in een pleeggezin of tehuis. Jouw gezinsvoogd krijgt het gezag over jou en bepaalt of het veilig is om het contact met je ouders te behouden. Daarnaast houdt de gezinsvoogd je ouders op de hoogte van de ontwikkelingen die jij doormaakt.

 

Blog maart over Bureau Halt

Wat is Halt?

Jongeren tussen de 12 en 18 jaar kunnen na het plegen van een strafbaar feit een Halt-straf opgelegd krijgen. Deze straf zorgt ervoor dat jongeren hun verantwoordelijkheid leren te nemen na de schade die ze hebben veroorzaakt. Meestal is er sprake van een lichte overtreding, die de rechter in een vroeg stadium wil aanpakken om herhaling ervan te voorkomen. Voor de jongere zelf is deze manier van afhandeling ook belangrijk: hij of zij voorkomt hiermee een justitiële aantekening. Dit betekent dat je, wanneer een Halt-straf wordt opgelegd, geen strafblad krijgt.

Hoe kom je in aanraking met bureau Halt?

Je kan op meerdere manieren bij bureau Halt terecht komen. Zo kan de politie bij een overtreding een zogenaamde ‘Halt-mini’ uitreiken, waardoor de jongere binnen 7 dagen wordt aangemeld bij Halt. Het delict moet aan een aantal bepaalde voorwaarden voldoen (Halt-waardig karakter hebben), wil de politie naar bureau Halt doorverwijzen. De jongere wordt verdacht van een delict, heeft het gepleegde feit bekend en hij of zij voldoet aan de recidiveregeling. Het laatste houdt in dat jongeren maximaal drie keer naar Halt gaan, en niet meerdere keren voor hetzelfde misdrijf. Wordt er niet aan deze criteria voldaan? Dan mag alleen verwezen worden naar Halt als er toestemming is van de officier van justitie. Ook een buitengewoon opsporingsambtenaar (een BOA), zoals de leerplichtambtenaar, kan jongeren aanhouden en verwijzen naar de politie. De politie zorgt er dan voor dat zij bij Halt terecht komen.

Leerplichtambtenaar

Jongeren die geen zin hebben om naar school te gaan en dan gaan spijbelen kunnen in aanmerking komen voor een Halt-straf. Bij de eerste keren zal de school zelf in actie komen, waarbij ze maatregelen treffen om herhaling tegen te gaan. Wanneer dit geen effect heeft en de leerling meerdere keren heeft gespijbeld, dan meldt de school het verzuim bij een leerplichtambtenaar van de gemeente. Dit gebeurt als een leerling zonder geldige reden meer dan 8 lesuren spijbelt of meer dan 11 keer te laat komt. De leerplichtambtenaar kan dan de leerling naar Halt verwijzen. De ouders van de jongere worden op de hoogte gebracht en moeten instemmen met de eventuele Halt-straf. Maak je het echt te bont en spijbel je meer dan 60 uur? Dan schakelt de leerplichtambtenaar het Openbaar Ministerie (OM) in. Deze instantie is verantwoordelijk voor de strafrechtelijke handhaving van de Leerplichtwet.

Gevolgen van een Halt-straf

Normaal gesproken krijgt de jongere geen strafblad. Wanneer de jongere de Halt-straf weigert of niet volledig afrond, dan wordt zijn zaak doorgestuurd naar de officier van justitie. In dit geval zal er wel een aantekening komen in zijn of haar justitiële documentatie (oftewel strafblad). De straf wordt altijd opgenomen in de politieregisters, die voor vijf jaar worden bewaard. Als de jongere netjes zijn straf heeft uitgevoerd, hoeft een Halt-straf niet in de weg te staan voor een opleiding of baan. Bij sommige specifieke opleidingen en banen, zoals de politie, wordt de straf wel meegewogen bij de inschrijving of sollicitatie. Er wordt dan een afweging gemaakt op basis van onder andere de ernst van het gepleegde feit.

 

Blog februari over kinderalimentatie

Wat is kinderalimentatie?

Ouders moeten de kosten van de verzorging en opvoeding van hun kinderen betalen totdat zij de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Daarna moeten ouders de kosten van levensonderhoud en studie betalen totdat het kind 21 jaar wordt. Wanneer de ouders uit elkaar gaan, blijven zij verplicht om deze kosten van de kinderen te betalen. Deze bijdrage in de kosten die het kind heeft om te kunnen leven heet de kinderalimentatie.

Kinderalimentatie

In de wet staat geschreven dat ouders verplicht zijn om ‘in de kosten van verzorging en opvoeding’ van hun minderjarige kinderen te voorzien. Verder staat in de wet geschreven dat meerderjarige kinderen (vanaf 18 tot 21 jaar) recht hebben op een voorziening ‘in de kosten van levensonderhoud en studie’. Wanneer de ouders uit elkaar gaan, blijven zij verplicht om de kosten voor de opvoeding en levensonderhoud van de kinderen te betalen. Deze onderhoudsplicht kan dan gestalte krijgen in de betaling van een geldbedrag. Dit wordt de kinderalimentatie genoemd. Kinderalimentatie is dus een bijdrage in de kosten die een kind heeft om te kunnen leven.

Duur van de kinderalimentatie

Vaak wonen kinderen na een scheiding voornamelijk bij één van de ouders. Dit is de verzorgende ouder. Met de andere ouder is er een omgangsregeling. Dit is de niet-verzorgende ouder. Meestal betaalt de niet-verzorgende ouder kinderalimentatie aan de verzorgende ouder. De verzorgende ouder ontvangt de kinderalimentatie totdat het kind 18 jaar wordt. Het kind ontvangt zelf alimentatie op het moment dat hij/zij 18 jaar wordt. De alimentatieplicht duurt tot het kind 21 jaar wordt of tot het kind financieel zelfstandig wordt. Wanneer het kind (vanaf 18 tot 21 jaar) een inkomen heeft en in zijn/haar eigen levensonderhoud kan voorzien, kan met het kind worden overlegd om de alimentatie te verlagen of te stoppen.

Ouders kunnen soms ook na het 21e jaar onderhoudsplichtig zijn. Meerderjarigen vanaf 21 jaar hebben alleen een recht op levensonderhoud wanneer zij ‘behoeftig’ zijn. Dit betekent dat zij geen eigen middelen hebben en redelijkerwijs niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een lichamelijke of geestelijke handicap. Studerende kinderen vanaf 21 jaar zijn in principe niet ‘behoeftig’.

Hoogte van de kinderalimentatie

De ouders kunnen samen afspraken maken over de hoogte van de kinderalimentatie. Deze afspraken komen in het ouderschapsplan te staan. In het ouderschapsplan komen ook andere afspraken over de kinderen te staan, bijvoorbeeld over de verdeling van zorg. De rechter beoordeelt vervolgens het bedrag en kijkt of het bedrag niet te laag is. Wanneer de rechter het bedrag te laag vindt, kan hij een ander bedrag vaststellen. De rechter stelt ook het bedrag vast wanneer het niet lukt om samen afspraken te maken.

Problemen met de betaling

Wanneer er problemen zijn met de betaling kan de verzorgende ouder hulp krijgen van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO). Het LBIO kan de alimentatie innen bij de alimentatieplichtige ouder en uitbetalen aan de verzorgende ouder of het kind van tussen de 18 en 20 jaar. De kosten voor de invordering moet de alimentatieplichtige ouder/ex-partner betalen.

 

Blog januari over gezagsrecht

Wat is gezag?

Alle kinderen onder de 18 jaar staan onder gezag. Ze hebben dus iemand, meestal een ouder, die bepaalde beslissingen voor ze kan maken. Maar wat betekent ‘onder gezag staan’ voor jou als kind nu eigenlijk? Na het lezen van deze blog wordt dat hopelijk duidelijk voor je.

Was is ouderlijk gezag?

In de wet staat geschreven dat alle kinderen onder de 18 jaar ‘onder ouderlijk gezag staan’. Dit betekent dat jouw ouders de plicht én het recht hebben om je op te voeden en te verzorgen. Ook moeten je ouders belangrijke beslissingen over jou gezamenlijk nemen. Hierbij kan je denken aan het aanvragen van een paspoort of aan een verhuizing. Beide ouders moeten hier dan toestemming voor geven. Zijn er belangrijke keuzes te maken bij jou op school of moet je naar de dokter, dan moeten beide ouders betrokken worden. En als jij met één van je ouders naar het buitenland reist, moet duidelijk zijn dat de andere ouder dat goed vindt. Daarnaast beheren je ouders jouw geld en spullen.

Hoe ontstaat ouderlijk gezag?

Voordat we je kunnen uitleggen hoe gezag ontstaat is het belangrijk dat je weet wat er met het woord ‘ouders’ bedoelt wordt. Met ‘ouders’ bedoelen we de ouders volgens de wet. Meestal bedoelen mensen met ‘ouders’ de biologische ouders. Dat is dus wat anders dan de ouders volgens de wet. Volgens de wet is een moeder degene die het kind gebaard heeft. Zij is dus zwanger geweest van het kind. De moeder krijgt bijna altijd automatisch gezag. Voor vaders is dit anders. De vader van een kind is volgens de wet de man die op het moment dat het kind geboren wordt met de moeder is getrouwd of een geregistreerd partnerschap met haar heeft. Maar is de moeder op dat moment niet met de man getrouwd of heeft zij geen geregistreerd partnerschap met hem, dan heeft de man geen gezag.

Gezag aanvragen

Soms doet zich dus de situatie voor dat ouders een kind krijgen zonder dat zij met elkaar getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben. In het geval dat de man dan toch graag gezag over het kind wil, dan moet hij een aantal stappen doorlopen. Eerst moet hij het kind bij de gemeente erkennen. Dat is kosteloos. Daarna vragen de moeder en de man samen op rechtspraak.nl gezag aan bij de rechtbank. Wordt de aanvraag goedgekeurd, dan hebben zij vanaf dat moment gezamenlijk gezag. Dit blijft gelden, ook als de relatie eindigt.

In totaal kunnen er maximaal 2 personen over jou gezag hebben. Er kan dus geen gezag meer worden aangevraagd als er al 2 personen gezag hebben.

Wanneer stopt gezag?

Het gezag stopt automatisch als je 18 jaar wordt. Wel hebben jouw ouders een onderhoudsplicht tot dat je 21 jaar wordt. Dat betekent dat je ouders de kosten voor jouw verzorging en je studie moeten betalen.

Andere situatie

Is jouw situatie anders dan dit voorbeeld, zijn jouw ouders bijvoorbeeld van hetzelfde geslacht of ben jij geadopteerd, dan is het mogelijk dat er in jouw situatie andere regels gelden. Wil je hierover meer weten stuur dan gerust een berichtje aan de kindbehartiger of de Kinder- en Jongerenrechtswinkel Utrecht.

 

Blog december over ouders die gaan scheiden

Papa en mama gaan uit elkaar, wat nu ?

Als je net lekker wil gaan slapen hoor je weer een hoop kabaal en harde stemmen van beneden komen. Papa en mama staan wéér tegen elkaar te schreeuwen; minstens drie keer per week gaat het er zo aan toe. Waarom doen ze dat nou? Vinden ze elkaar dan niet meer lief? Maar het zijn toch m’n ouders, die horen elkaar lief te vinden….

Alle ouders hebben wel eens ruzie, of een meningsverschil. Helaas komt het bij sommige kinderen thuis voor dat de ouders wel heel veel ruzie hebben. Of soms is de ene ouder heel veel weg van huis of doen je ouders heel afstandelijk tegen elkaar. Dan heb je toch het gevoel dat er iets niet klopt….

En ja hoor daar is de vraag dan: kom je even bij ons op de bank zitten we moeten je wat vertellen. Je voelt de bui al hangen: ze gaan scheiden. Maar wat is dat eigenlijk scheiden? En wat gebeurd er dan allemaal? Gaan we dan verhuizen? En bij wie moet ik dan gaan wonen? Moet ik nu gaan bedenken wie ik liever vind?

Als je ouders gaan scheiden kan dat super verwarrend en raar zijn. Heel veel dingen kunnen veranderen. Ze moeten allemaal afspraken en omgangsregels maken over het gene wat van hun allebei is: de kinderen! Als je nog onder de 18 jaar bent dan moeten je ouders samen een plan en afspraken maken over hoe ze de opvoeding verder gaan uitvoeren nu ze uit elkaar zijn. Deze afspraken gaan over bij wie je bijvoorbeeld gaat wonen en hoe ze de kosten gaan verdelen.

Het kan soms best wel lastig zijn om die afspraken te maken zonder dat ze ruzie krijgen. Daarom kunnen ze hierbij ook de hulp vragen van een advocaat of een mediator. Een mediator is een persoon die je ouders helpt om uit de discussie te komen zonder een kant te kiezen.

Als je ouders zijn getrouwd dan moeten ze naar de rechter om aan te geven dat ze willen scheiden. De rechter zal dan ook aan jou vragen wat je er van vindt dat je ouders gaan scheiden. Ook zal de rechter vragen naar jouw mening over de tijd die je wil doorbrengen met beide ouders. Dit kan je vertellen tijdens een gesprek met de rechter, maar je mag ook een brief schrijven.

Samen met jou en je ouders maakt de rechter een omgangsregeling. Deze regeling kan best wel wat veranderingen met zich mee brengen. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat je moet verhuizen, of dat je bijvoorbeeld je moeder meer ziet dan je vader. Als ouders er in slagen om afspraken te maken dat je beide ouders evenveel ziet dan noem je dat co-ouderschap.

Kortom: als je ouders gaan scheiden kan er echt super veel veranderen. Dit is soms best wel lastig. Daarnaast kan je ook echt wel eens verdrietig zijn over dat je ouders niet meer bij elkaar zijn: dat is heel normaal. Maar je ouders zullen met behulp van de advocaat en de rechter altijd goede afspraken over jou maken.

En vergeet natuurlijk de voordelen niet: alles doe je nu twee keer! Twee keer op vakantie, dubbel zakgeld en twee keer je verjaardag vieren!!!

Als je ooit vragen hebt over de scheiding van je ouders en hoe het allemaal in zijn werk gaat dan kan je ook altijd om hulp vragen. Dit kan bijvoorbeeld bij de Kindbehartiger of bij de Kinder- en Jongerenrechtswinkel.

 

Blog november over de informele rechtsingang

Ik ben minderjarig en wil naar de rechter, wat nu?

Wanneer je ouders gaan scheiden of gescheiden zijn, kun je met veel vragen zitten. Deze vragen kunnen eigenlijk over van alles gaan. Wat gaat er gebeuren als mijn ouders gaan scheiden? Of, hoe moet dat eigenlijk, scheiden? Misschien vraag je je af of je moet kiezen tussen je ouders als je twaalf jaar bent. Sommige vragen zou je misschien zelfs aan de rechter willen stellen, maar kan dat eigenlijk?

Als kind heb jij de mogelijkheid om met de rechter in gesprek te gaan als:

  • Je ouder of voogd niet goed voor jouw belangen opkomt. Dit betekent dat jouw ouder niet goed meer ziet wat voor jou belangrijk is. Dit kan zo zijn als je ouders gaan scheiden. Is de situatie heel erg dan kun je de rechter vragen iemand te benoemen die voor jouw belangen opkomt. Zo’n persoon heet een bijzondere curator;
  • Je een omgangsregeling wilt instellen, aanpassen of stopzetten wanneer je ouders gaan scheiden of zijn gescheiden. Denk hierbij aan een situatie waarin je bijvoorbeeld op dit moment doordeweeks bij je moeder woont en in het weekend bij je vader. Het kan dat je dit liever andersom wil. Het kan ook gaan om een omgangsregeling met iemand anders dan je ouders, zoals je opa of oma;
  • Je een informatie- en consultatieregeling wilt instellen, aanpassen of stopzetten. Bijvoorbeeld: je gaat na de scheiding van je ouders bij een van hen wonen. Je andere ouder heeft dan recht op informatie en mag meebeslissen over jou. Dit is belangrijk omdat jouw beide ouders dan weten hoe het met jou gaat, ook als ze je even een tijdje niet zien. Dit kan gaan over jouw gezondheid, school of andere belangrijke dingen over jou. Als je het hiermee niet eens bent, kun je een verzoek indienen om dit te wijzigen.

Als je de rechter wilt bereiken, kun je de rechter een brief schrijven, e-mail sturen of bellen. Als je hulp zou willen bij het maken van een brief of e-mail naar de rechter of bij het voorbereiden van een telefoongesprek, kun je contact zoeken met een Kindbehartiger. Deze professional kan je ondersteunen tijdens de scheiding.

Zoals hierboven al staat kun je in sommige gevallen ook om een bijzondere curator vragen. Dit kan wanneer je niet alleen jouw mening wil geven, maar ook wil dat er een persoon is die kijkt naar wat voor jou belangrijk is. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat jouw ouders in een vervelende scheiding zitten waarbij zij veel ruzie maken en jouw belangen vergeten of aan de situatie dat jij ruzie hebt met één van je ouders. Het moet wel gaan om een ernstige situatie. Bij gewone vragen over de opvoeding of ruzies over bijvoorbeeld zakgeld zal geen bijzondere curator benoemd worden door de rechter.

In een aantal gevallen heb jij als kind dus wel de mogelijkheid om met de rechter in gesprek te gaan. Maar misschien is er iemand in jouw familie waar je eerst naar toe kan gaan met jouw vraag? En is jouw vraag dan toch nog niet beantwoord, dan kan je ook altijd eerst nog naar de Kinder- en Jongerenrechtswinkel of naar een Kindbehartiger. Zij kunnen jou ook verder helpen.

Reageren is niet mogelijk